پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

1-نهادینه سازی فرهنگ ارج نهادن به کرامت انسانی ارباب رجوع و کارکنان

2- اطلاع رسانی از نحوه ارائه خدمات به ذینفعان

3-شفاف سازی نحوه ارائه خدمات ، مقررات مورد عمل و مراحل اجرای کار، مدت زمان انجام کار، عنوان واحد،محل استقرار، نام متصدی انجام کار و تعیین اوقات مراجعه

4- بهبود و اصلاح روش های ارائه خدمات،

5- نظرسنجی از ارباب رجوع و نظارت بر رفتار کارکنان


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0