پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

معاونت عملیات ایستگاه ها با دارا بودن 5 ایستگاه تقویت فشار گاز در سطح منطقه ( ایستگاههای تقویت فشار گاز قلعه جیق، نکا، نور، رامسر و رشت ) به صورت کلی وظیفه پمپاژ  گاز از مبادی ورودی به منطقه به سمت مبادی مصرف را برعهده دارد. 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0