پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

امور بازرسی  فنی منطقه در راستای خط مشی شرکت انتقال گاز و با هدف دستیابی به چشم انداز شرکت، ماموریت دارد تا سلامت  تجهیزات و اجرای صحیح پروژه ها را پایش و صحه گذاری نماید و همچنین تایید  سلامت کالای خریداری شده نیز از وظایف این امور می باشد که توسط نیروهای مجرب و آموزش دیده انجام شده و گزارشات مدون به مدیریت منطقه ارایه می گردد.


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0