پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

واحد HSE مسئولیت نظارت بر حسن اجرا و حصول اطمینان از رعایت کلیه ضوابط، مقررات و آئین نامه های مربوط به حوزه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست را بر عهده داشته و در این راستا تلاش می کند با ایجاد ارتباط موثر و مناسب با همکاران منطقه و ایجاد فرهنگ ایمنی، فعالیت های منطقه با کمترین مشکلات ایمنی و محیط زیستی انجام گردد.  


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0